Regulamin

Regulamin

 

§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie dostawy Produktów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – In Loft Dorota Gąsiorowska, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, NIP: 9670570715. Sprzedawca jest właścicielem Sklepu internetowego

 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca (korzystający z ochrony konsumenckiej) – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym inloft.pl

 6. Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

 7. Usługa –usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta

 11. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 13. Operator płatności – serwis usługowy Przelewy24, pośredniczący w przekazywaniu płatności, prowadzony przez PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 14. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

 15. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: orders@inloft.pl

  2. pisemnie na adres: In Loft Dorota Gąsiorowska, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

  3. a także telefonicznie pod numerem: 608 571 240 w godz. 10 – 17 w dni robocze.

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 79 1050 1139 1000 0090 8292 3674§4 Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,

  2. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań lecz nie gwarantuje, że zdjęcia zamieszczone przy informacjach o produktach dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty wygląd produktów, w szczególności, inny może być efekt wizualny produktów w rzeczywistości, a inny na ekranach urządzeń elektronicznych, w tym w szczególności nieznaczne różnice mogą wystąpić w kolorystyce i strukturze produktów. Sprzedawca zastrzega, że niektóre ze zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej sklepu to tzw. zdjęcia aranżowane, na których znajduje się produkt dostępny w sklepie internetowym Sprzedawcy wraz z propozycją innych elementów aranżacji. Porównując obraz na zdjęciu Klient powinien uwzględniać szczegółowy opis produktu, który zamieszczony jest na stronie internetowej sklepu.

§5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.

 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:

  1. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści,

  2. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,

  3. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,

  4. wysyłka newslettera.

 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto, a Umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu.

§6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub zaznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia.

 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany
  w §3.

§7. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:

  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, 

  2. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),

  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.

 4. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:

  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, 

  2. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole “Utwórz konto”, 

  3. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,

  4. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, 

  6. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.

 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.

 6. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.

 7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

 8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

 9. Klient może również złożyć zamówienie kontaktując się ze Sklepem telefonicznie pod numerem 608 571 240 w godz. 10 – 17 w dni robocze lub wysyłając e-mail na adres orders@inloft.pl.

 10. W przypadku, w którym Klient złoży zamówienie telefonicznie lub wysyłając e-mail, Sprzedawca prześle Klientowi zestawienie pozycji Zamówienia, które będzie realizowane po akceptacji przez Klienta i opłaceniu przez niego w wskazanej w Zamówieniu kwoty.

 11. Za akceptację uznane będzie opłacenie przez Klienta przesłanego Zamówienia.

 12. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części lub w całości.

 13. Dowód zakupu w Sklepie stanowi faktura VAT lub paragon. Klient składając Zamówienie w Sklepie, upoważnia tym samym Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i dostarczenie jej drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.

§8. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 1. Ceny Produktów są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.

 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.

 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

 5. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:

  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

  2. karta debetowa,

  3. karta kredytowa,

  4. przelewy elektroniczne,

  5. płatności mobilne, w tym blik,

 6. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostaw dotyczące poszczególnych Produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.

 7. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. odbiór osobisty,

  2. przesyłka kurierska,

  3. transport dedykowany/spedycja

 8. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy.

§9. Czas oczekiwania i koszty dostawy

 1. Szacowany czas dostawy podawany jest na stronie Produktu i uzależniony jest od dostępności u Producenta i nie jest terminem wiążącym.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Producenta o czym Klient jest informowany niezwłocznie.

 3. Do czasu dostawy należy doliczyć czas dostawy Produktu od Sprzedawcy do Klienta. Produkt zwykle wysyłany jest w ciągu 48 godzin chyba że Strony ustalą inaczej.

 4. Sprzedawca będzie przechowywać Produkt na koszt i ryzyko Klienta przez okres 3 (trzech) miesięcy, chyba że Klient uzgodni ze Sprzedawcą inny termin. W takim przypadku Sprzedawca uprawniony będzie również do naliczenia dodatkowych kosztów związanych z bezskutecznością dostawy oraz kosztów magazynowania w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.

§10. Odbiór przesyłki

 1. Podczas odbioru przesyłki Klient koniecznie powinien sprawdzić:

  1. czy występują uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki

  2. czy przesyłka jest kompletna

  3. czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem

 2. W przypadku zaistnienia któregoś z powyżej wymienionych przypadków, Konsument/Przedsiębiorca jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i powinien sporządzić protokół szkody w obecności dostarczyciela przesyłki.

 3. Reklamacje dotyczące uszkodzenia Produktu w trakcie transportu do Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

 4. Zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania sprzedanego Produktu, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z zakupionym Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

 5. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi/ Przedsiębiorcy, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi przez przewoźnika. Za wydanie Produktu uważa się również jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, którego wskazał Konsument/ Przedsiębiorca, i na którego wybór Sprzedawca nie miał wpływu.

§11. Reklamacje i rękojmia za wady Produktu

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

 2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi.

 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na wybrany adres podany w §3 Regulaminu.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.

 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

 7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

 8. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt na adres Molo, ul. Chocimska 15, 85-078 Bydgoszcz. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić przedmiot Sprzedawcy w miejscu, w którym przedmiot się znajduje.

 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Produkt do Sklepu.

 10. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie Produktu, np. produkt był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę, Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 11. W przypadku sprzedaży produktu z ekspozycji (używanego) okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest skrócony do jednego roku (art. 568 k.c. § 1 in fine).

 12. W przypadku kiedy Kupujący dokupuje towary takie jak tapety, tkaniny, meble w takim samym kolorze lub wybarwione jak zakupione już wcześniej towary może wystąpić różnica w odcieniach wybranej tkaniny, tapety lub drewna co nie stanowi podstawy do reklamacji produktu.

 13. Wzorniki materiałów które udostępnia Sprzedawca mogą różnić się od materiałów stanowiących wykończenie zakupionych Produktów, co jest naturalną ich cechą (dotyczy to m. in. tkanin, drewna, tapet). Różnica taka nie stanowi wady produktu, jak również nie stanowi podstawy do reklamacji produktu.

 14. Na podstawie art. 558 § 1 odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów jest wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami.

 15. Odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji zostaje wyłączona w następujących w przypadkach:

  1. Gdy Konsument odmówił wydania Produktu bądź jego części do naprawy w warunkach fabrycznych, lub uniemożliwia naprawy w lokalu Konsumenta/Przedsiębiorcy. Oznacza to, że Konsument zwolnił producenta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem producenta.

  2. Wady i uszkodzenia Produktu, w następstwie których obniżono jego cenę i o których Konsument został poinformowany przed zakupem tego Produktu, nie są objęte gwarancją.

 16. Utrata uprawnień gwarancyjnych przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę następuje w przypadkach:

  1. niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania mebla i nieprzestrzeganie zasad konserwacji mebla,

  2. stwierdzenia prób wykonywania naprawy lub poprawek przez osoby niewskazane przez producenta,

  3. uszkodzeń wynikających z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Klienta lub na zlecenie Klienta,

  4. stwierdzenia różnic w odcieniach elementów wykonanych z naturalnego drewna użytego do produkcji, które zależne są od partii materiału użytego do produkcji,

  5. zmian zachodzących w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (m. in. zmiany barwy, zmiany połysku),

  6. stwierdzenia wad, uszkodzeń oraz braków ilościowych elementów i akcesoriów w meblach zamontowanych przed sprzedażą, a widocznych przy zakupie,

  7. uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia, przenoszenia, zabezpieczenia oraz montażu i demontażu mebli przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę.

  8. szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta domowe,

 1. Za wady Produktu nie uznaje się:

  1. naturalne cechy tkanin: wyciąganie, cieniowanie, zagniecenia, odbarwienia powstałe pod wpływem światła oraz w wyniku naturalnego użytkowania,

  2. różne układanie włosa w tkaninach o długim włosie,

  3. różnice ułożenia słojów, odcieni barw drewna,

  4. specyficzny zapach nowego towaru, w tym zapach lakieru, olejowosku, dywanów wykonanych z wełny, drewna, tkanin.

§12. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy. W przypadku Produktów fizycznych termin jest liczony od dnia przekazania rzeczy Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Produktu.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

  1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej,
   a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utarci prawo odstąpienia od umowy;

  2. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego
   z ochrony konsumenckiej lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę, np. kolor, rodzaj materiału drewna, metalu,
   z którego wykonany jest produkt. Dotyczy to w szczególności mebli, tekstyliów sprzedawanych na metry, produktów szytych na zamówienie, tapet produkowanych na wymiar, w przypadku których klient ma możliwość wyboru rodzaju materiału z którego produkt zostanie wykonany i który jest produkowany przez producenta na indywidualne zamówienie.

  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
   w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
   ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

 2. Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca korzystający
  z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

 5. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego, w tym koszt opakowania i nadania.

 6. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§14. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§15. Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym,
  a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.

 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).

 3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.

 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§16. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane
w Polityce prywatności i plików cookies.

§17. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim
  te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 1.